Integritetspolicy

Corporate Unplugged (nedan kallad “vi” eller “oss”) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsdata som behandlas och samlas in av oss. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter samt hur och för vilka ändamål behandlingen görs.

1. Vilken typ av data vi behandlar

Vi samlar in och behandlar uppgifter som är relaterade till dig vilket inkluderar namn, företag, telefonnummer, e-postadress, samt hur du navigerar på vår hemsida. Vi samlar även in och behandlar bild, film och ljud från genomförda projekt, seminarier, workshops och träffar där du som person kan komma att identifieras.

Vi behandlar också de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss via telefon, e-mail, via våra kanaler på sociala medier eller via formulären på vår hemsida. Dessa uppgifter sparar vi för att kunna kontakta dig och besvara dina frågor.

Corporate Unplugged webbsida använder verktygen Google Analytics och Hotjar för att analysera användarbeteende på webbplatsen. Vi använder informationen för att se till exempel antalet besökare, hur dessa besökare har hittat oss och att förstå vilket innehåll som är mest relevant för besökarna. Informationen innehåller bland annat geografisk platsdata, vilken webbläsare du använder såväl som operativsystem samt hur du navigerar på sidorna. Google lagrar även IP-adresser, men denna information är anonymiserad. Google Analytics använder också cookies för mätning och analys.

2. Så här använder vi data

För att vi ska få behandla personuppgifter måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig (i) för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (ii) för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse, (iii) du har samtyckt till behandlingen, eller (iv) efter en intresseavvägning. Vi hanterar endast personuppgifter som är relevanta och tillräckliga för att vi ska kunna uppfylla syftet med att uppgifterna behöver behandlas.

Nedan hittar du exempel på ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.

För att följa lagar

Vi behandlar data för att fullgöra våra lagliga skyldigheter t ex för att efterkomma förelägganden som vi får från domstol. Den legala grunden för behandlingen är då rättslig förpliktelse.

För att leverera tjänster

Vi behandlar data för att kunna leverera de tjänster som du har beställt av oss. Vi behandlar också data för att kunna ta betalt för de tjänster vi har avtalat om, för att hantera fakturor och betalningar, för att hantera klagomål och reklamationer samt för hantering av andra incidenter. Den rättsliga grunden för behandlingen av data enligt denna punkt är fullgörande av avtal.

För att kvalitetssäkra, utveckla och kommunicera kring våra tjänster.

Vi behandlar data för att kommunicera med dig om de tjänster vi levererar, t ex när du kontaktar oss för att få information, gör förfrågningar eller lämnar feedback om våra tjänster. Baserat på ditt användande kan vi komma att ge dig rekommendationer om hur du kan använda sådan tjänst, t ex för att få en bättre kundupplevelse eller lära dig om nya funktioner. Vi behandlar också data för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse när du kontaktar oss.

Vi använder oss också av bilder och video för att dokumentera vårt utförda arbete. Vi kan komma att publicera detta material på vår hemsida och i våra kanaler på sociala medier i syfte att framhäva det utförda arbetets kvalité. Vi analyserar personuppgiftsdata i syfte att förbättra vår verksamhet, våra befintliga tjänster och för att utveckla nya tjänster. Sådan behandling gör vi genom att sammanställa statistik över användandet av tjänster. Den rättsliga grunden för behandling av kunduppgifter för detta ändamål är då intresseavvägning. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för ändamålen ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen.

3. Vem vi delar med oss av data till

Till underleverantörer som utför tjänster för vår räkning

Vi kan komma att dela med oss av din data till tredje part, såsom underleverantörer, som utför tjänster på vårt uppdrag. Vi är då fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på vårt uppdrag. Sådana underleverantörer får då inte använda datan för andra ändamål än de som vi anger. Delningen av dina uppgifter görs då i syfte att uppfylla avtalet mellan oss.

Myndigheter

Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som följer av beslutet till myndigheter, t ex till polisen eller Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen). Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllande av en rättslig förpliktelse.

4. Hur länge vi sparar data

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning eller för att efterleva ingångna avtal. Så länge du är kund hos oss sparar vi dina kunduppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid. Vi sparar kunduppgifter för bland annat faktureringsändamål. När uppgifterna har tjänat sitt syfte och inte längre behövs kommer de raderas ur våra system.

5. Dina rättigheter

Den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

Dataskyddsombud och tillsynsmyndighet

Vi har utsett ett dataskyddsombud, DPO, som arbetar med att säkerställa att vår personuppgiftsbehandling utförs på ett lagligt sätt. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakt vårt dataskyddsombud via email till vesna.lucca@gmail.com

Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten/Datainspektionen, vars kontaktuppgifter du hittar här.

Rätt till registerutdrag

Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran.

Rätt till rättelse

Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. När vi har rättat din data kommer vi att kontakta sådana parter som vi har lämnat ut din data till och informera dem om vilka rättelser som har gjorts, under förutsättning att det inte innebär en allt för betungande insats för oss eller om det av någon anledning skulle vara omöjligt. Vi kommer också, om du begär det, kontakta dig och berätta för dig till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall dataskyddsombudet via emailadressen vesna.lucca@gmail.com

Rätt till begränsning

Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Rätt till dataportabilitet

Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har givit oss i de fall vi gör behandlingen baserat på ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att du har rätt att få ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har rätt att överföra denna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat. Det betyder att uppgifter som endast behandlas i pappersakter därför inte omfattas av rätten till dataportabilitet.

Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud via emailadressen vesna.lucca@gmail.com

6. Återkallande av samtycke

En del av den behandling vi gör av dina personuppgifter baserar vi på att du har godkänt den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lämnar ditt samtycke exempelvis när du kontaktar oss via hemsidans formulär.
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss för en viss behandling av dina personuppgifter. För att återkalla ditt redan givna samtycke ska du kontakta oss via vesna.lucca@gmail.com Du bör notera att vi även utför behandling på annan juridisk grund än samtycke. Vi kommer därför att fortsatt utföra viss behandling av dina personuppgifter även om du tar tillbaka ett samtycke.

7. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig
vesna.lucca@gmail.com
Corporate Unplugged
Denna policy uppdaterades senast: 2019-06-17